บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดเสนอขายกองทุน SCBPLUS ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 2559

15 มีนาคม 2559

เสนอขายครั้งแรก : วันที่ 15-21 มี.ค. 2559
การลงทุน : ซื้อครั้งแรก 5,000 บาท / ครั้งถัดไปเพียง 1,000 บาท
ทำไมต้องลงทุนใน SCBPLUS :

  • เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายในประเทศ เน้นตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูง และสม่ำเสมอ เช่น ตราสารหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุน REITs รวมไปถึงลงทุนในหุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับลงทุนได้ขึ้นไป
  • เป็นกองทุนรวมที่เน้นให้มีรายได้จากการลงทุนระหว่างทางให้นักลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกเสริมในสภาวะที่ตลาดตราสารหนี้ถดถอย
  • กองทุนเน้นจ่ายรายได้สม่ำเสมอ (Auto redemption* ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง)

กองทุนนี้เหมาะสำหรับ :

  • ผู้ลงทุนที่มองหาสินทรัพย์คุณภาพดีหลากหลายที่สามารถสร้างรายได้สม่ำเสมอ
  • ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง
  • ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้แนวใหม่ ที่ให้ผลตอบแทนสูง
  • ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

นโยบายการลงทุน :
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น กองทุนสมารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

การรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ* :
บลจ.ไทยพาณิชย์ มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน ปีละ 4 ครั้ง

ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงระดับ 5 กองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนในตราสารแห่งทุน

เอกสารกองทุน :

คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน อนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMGHC

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)