เปิดเสนอขายกองทุน SCBFF6MF1 และ SCBFF1YF3 ระหว่างวันที่ 13 – 19 มิ.ย. 2560

13 มิถุนายน 2560
  1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF1 (SCBFF6MF1)

  2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF3 (SCBFF1YF3)

 

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBAPLUS

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGINR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBMPLUSA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPLUS

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์

SCBEUSM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
หุ้นยุโรปสมอลแคป

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY

SCBDIGI

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลบอลดิจิตอล

ข้อมูลผลการดำเนินการเปรียบเทียบ

แบ่งตามประเภทกองทุน