เปิดเสนอขายกองทุน SCBFF6MF1 และ SCBFF1YF3 ระหว่างวันที่ 13 – 19 มิ.ย. 2560

13 มิถุนายน 2560
  1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF1 (SCBFF6MF1)

  2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF3 (SCBFF1YF3)

 

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBFP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

ข้อมูลผลการดำเนินการเปรียบเทียบ

แบ่งตามประเภทกองทุน