บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดเสนอขายกองทุน SCBLEQ ระหว่างวันที่ 21-27 เม.ย. 2559

19 เมษายน 2559
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น Low Volatility
SCB Low Volatility Equity Fund (SCBLEQ)

 

เสนอขายครั้งแรก : วันที่ 21-27 เม.ย. 2559
การลงทุน : ซื้อครั้งแรก 5,000 บาท / ครั้งถัดไปเพียง 1,000 บาท
ทำไมต้องลงทุนใน SCBLEQ :

  • จากข้อมูลย้อนหลัง 20 ปี* หุ้น Low Volatility สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดี ในขณะที่ป้องกันความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลงหรือผันผวนสูง เมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นทั่วไป และหุ้น Low Volatility มีผลตอบแทนเฉลี่ยที่ดีกว่า ค่าความเสี่ยงเฉลี่ยต่ำกว่า และสัดส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อความเสี่ยงดีกว่าหุ้นทั่วไป
  • กองทุนหลักบริหารแบบ active ไม่จำกัดกรอบตามดัชนีอ้างอิง โดยใช้กลยุทธ์มุ่งสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มอย่างเป็นระบบ
  • ผู้จัดการกองทุนหลัก AllianceBernstein L.P มีประสบการณ์ที่ยาวนานในการวิเคราะห์ และบริหารพอร์ตการลงทุนหุ้นทั่วโลก และผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักที่โดดเด่นและพิสูจน์ได้

กองทุนนี้เหมาะสำหรับ :

  • ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในหุ้นต่างประเทศ ผ่านผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ
  • ผู้ลงทุนที่มองหาหุ้นคุณภาพดีทั่วโลก พร้อมโอกาสรับรายได้ระหว่างทางจากเงินปันผล
  • ผู้ลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ที่มีพื้นฐานมีความผันผวนและความเสี่ยงขาลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

นโยบายการลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ AB Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก) : Share Class I ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนประเภท Active และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารโดย AllianceBernstein L.P เน้นลงทุนในหุ้นที่พื้นฐานมีความผันผวนคาดการณ์และความเสี่ยงขาลงคาดการณ์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม

นโยบายการจ่ายปันผล : กองทุนมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกิน ปีละ 2 ครั้ง

ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงระดับ 6 (กองทุน Feeder Fund)

เอกสารกองทุน :

หมายเหตุ : * ข้อมูลอ้างอิงจาก Bloomberg ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน อนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)