บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดเสนอขายกองทุน SCBLEQ ระหว่างวันที่ 21-27 เม.ย. 2559

19 เมษายน 2559
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น Low Volatility
SCB Low Volatility Equity Fund (SCBLEQ)

 

เสนอขายครั้งแรก : วันที่ 21-27 เม.ย. 2559
การลงทุน : ซื้อครั้งแรก 5,000 บาท / ครั้งถัดไปเพียง 1,000 บาท
ทำไมต้องลงทุนใน SCBLEQ :

  • จากข้อมูลย้อนหลัง 20 ปี* หุ้น Low Volatility สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดี ในขณะที่ป้องกันความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลงหรือผันผวนสูง เมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นทั่วไป และหุ้น Low Volatility มีผลตอบแทนเฉลี่ยที่ดีกว่า ค่าความเสี่ยงเฉลี่ยต่ำกว่า และสัดส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อความเสี่ยงดีกว่าหุ้นทั่วไป
  • กองทุนหลักบริหารแบบ active ไม่จำกัดกรอบตามดัชนีอ้างอิง โดยใช้กลยุทธ์มุ่งสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มอย่างเป็นระบบ
  • ผู้จัดการกองทุนหลัก AllianceBernstein L.P มีประสบการณ์ที่ยาวนานในการวิเคราะห์ และบริหารพอร์ตการลงทุนหุ้นทั่วโลก และผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักที่โดดเด่นและพิสูจน์ได้

กองทุนนี้เหมาะสำหรับ :

  • ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในหุ้นต่างประเทศ ผ่านผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ
  • ผู้ลงทุนที่มองหาหุ้นคุณภาพดีทั่วโลก พร้อมโอกาสรับรายได้ระหว่างทางจากเงินปันผล
  • ผู้ลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ที่มีพื้นฐานมีความผันผวนและความเสี่ยงขาลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

นโยบายการลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ AB Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก) : Share Class I ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนประเภท Active และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารโดย AllianceBernstein L.P เน้นลงทุนในหุ้นที่พื้นฐานมีความผันผวนคาดการณ์และความเสี่ยงขาลงคาดการณ์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม

นโยบายการจ่ายปันผล : กองทุนมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกิน ปีละ 2 ครั้ง

ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงระดับ 6 (กองทุน Feeder Fund)

เอกสารกองทุน :

หมายเหตุ : * ข้อมูลอ้างอิงจาก Bloomberg ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน อนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBFST

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้
ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)