เสนอขาย SCBABS ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2560 เน้นกลยุทธ์ Absolute Return เพื่อสร้างผลตอบแทนในช่วงตลาดขึ้นและลง

25 เมษายน 2560

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น หรือ SCB ABSOLUTE RETURN FUND (SCBABS) ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2560 เป็นกองทุนที่ใช้กลยุทธ์ Absolute Return เพื่อสร้างผลตอบแทนทั้งในช่วงตลาดปรับตัวขึ้นและลง โดยเน้นบริหารงานเชิงรุก (Actively Managed) จากผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ ทำให้ SCBABS มีความผันผวนต่ำกว่าการลงทุนในกองทุนหุ้นทั่วไป เนื่องจากใช้กลยุทธ์ Stock Selection ลดการพึ่งพาตลาดในช่วงปรับตัวขึ้นและตลาดปรับตัวลง รวมไปถึงมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future) เป็นเครื่องมือการลงทุนในการบริหารความเสี่ยงจากตลาดหุ้นขาลง เพื่อลดหรือปิดความเสี่ยงจากตลาดขาลงได้

กองทุน SCBABS มีนโยบายลงทุนในหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศจะไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน โดยใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุนและสภาวะตลาดเป็นหลัก กองทุนอาจทำธุรกรรมให้ยืมหรือซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหลักทรัพย์ นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated Bond หรือลงทุนในตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศในสัดส่วนตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนด

ทั้งนี้ กองทุน SCBABS อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

อนึ่ง กองทุน SCBABS มีความเสี่ยงที่ระดับ 5 (กองทุนรวมผสม) สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ลงทุนครั้งแรก 5,000 บาท และครั้งถัดไป 1,000 บาท

 

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน

อนึ่ง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBS&P500-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม)