บลจ.ไทยพาณิชย์ แจ้งยืนยันไม่มีการลงทุนใน บมจ.สายการบินนกแอร์

4 สิงหาคม 2563

เรียนท่านนักลงทุน
 

สืบเนื่องจากการประกาศขอยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) นั้น ทางบลจ.ไทยพาณิชย์ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ณ ปัจจุบัน กองทุนรวมทุกกองภายใต้การบริหารของบลจ.ไม่มีการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ของ บมจ.สายการบินนกแอร์ แต่อย่างใด

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ