บลจ. ไทยพาณิชย์ ยืนหยัดเจตนารมณ์ มองวิถีการดำเนินธุรกิจโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญ เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองเป็นองค์กรร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ปี 2023

14 ธันวาคม 2566

       นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เข้ารับมอบเกียรติบัตรการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ในงาน CAC National Conference 2023 ภายใต้หัวข้อ “ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่งเพื่อความยั่งยืน” โดย SCBAM เป็นหนึ่งในสองของบริษัทจัดการกองทุนที่ผ่านการรับรองจาก CAC ปี 2023

       ประกาศนียบัตรนี้ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SCBAM ที่มีปณิธานแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นไปตามหลักคุณธรรม พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมความเสี่ยงด้านคอรัปชันให้มีความโปร่งใสในทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อปัจจัยการเติบโตของธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG) ทั้งนี้ SCBAM ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มาตั้งแต่ปี 2555 ทำให้ SCBAM สามารถยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ได้รับความเชื่อมั่นและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน และพร้อมก้าวสู่การเป็นธุรกิจที่ความยั่งยืนได้ในอนาคต