บลจ.ไทยพาณิชย์ ผนึกกำลังร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมพร้อมสภาพคล่องสูงสุดผ่านมาตรการสนับสนุนสภาพคล่องมูลค่ากว่าหนึ่งล้านล้านบาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตามปกติแม้ในยามผันผวน

27 มีนาคม 2563

         บลจ.ไทยพาณิชย์ ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ในการเป็นตัวกลาง ได้เตรียมพร้อมสภาพคล่องสูงสุดผ่านมาตรการสนับสนุนสภาพคล่องของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกท่านสามารถซื้อขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็นปกติแม้ในวันที่ตลาดผันผวน โดยได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านมาตรการสนับสนุนสภาพคล่องกองทุนรวมตราสารหนี้ผ่านธนาคารพาณิชย์สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund) และกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily fixed income fund) มูลค่ากว่าหนึ่งล้านล้านบาท 

         นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ใคร่ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ทุกท่านได้ทราบว่าธนาคารไทยพาณิชย์เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นตัวกลางให้ บลจ.ไทยพาณิชย์ เตรียมพร้อมสภาพคล่องสูงสุดผ่านมาตรการสนับสนุนสภาพคล่องของ ธปท. ซึ่งกองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund) และกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily fixed income fund) ภายใต้การจัดการของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ทุกกองทุนนั้นมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการของ ธปท. และธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมสนับสนุน บลจ.ไทยพาณิชย์อย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้ลูกค้าของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ทุกท่านให้สามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แม้ในยามที่ตลาดผันผวน โดยไม่มีความติดขัดในการทำธุรกรรมแต่ประการใด

         นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ด้วยความสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ มาตรการที่เข้มแข็งของภาครัฐ และการบริหารจัดการกองทุนอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านนักลงทุนตลอด 28 ปีที่ผ่านมา บลจ.ไทยพาณิชย์มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการกองทุนในช่วงเวลาที่ผันผวนเช่นนี้ และ บลจ.ไทยพาณิชย์ขอยืนยันย้ำให้ผู้ลงทุกท่านมั่นใจว่า กองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund) และกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily fixed income fund) ทุกกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. มีการจัดสรรเงินลงทุนที่ดี กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้หลากหลายประเภท ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เน้นลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้คุณภาพดีที่ผู้ออกมีความมั่นคงสูง และมีสภาพคล่องสูง”

         บลจ.ไทยพาณิชย์ขอขอบพระคุณท่านนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจดูแลการลงทุนของท่านด้วยดีตลอดมา และขอยืนยันว่าจะบริหารกองทุนโดยยึดผลประโยชน์ของท่านนักลงทุนเป็นอันดับแรก ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร