Financial Advisor


ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ให้คำปรึกษา ความเห็น และการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ ให้แก่ ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไป