TBX (Thailand Bond Exchange)


ตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งนักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ด้วยระบบการซื้อขายแบบ Real time