ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,486,486 ล้านบาท

ผลประโยชน์ :

1. ค่าตอบแทน (Commission)

2. การฝึกอบรมทักษะต่างๆ

3. โปรแกรมอบรม/ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ

4. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมสัมมนากับ SCB Group

5. โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น บัตรคอนเสิร์ต, บัตรชมภาพยนตร์, บัตรละครเวที

หลักฐานการสมัคร :

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

4. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำหรับรับเงินค่า Commission)

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ระบุชื่อด้านหลังรูป)

*** รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ข้อมูลการติดต่อ :

1. ส่งประวัติและรายละเอียดส่วนบุคคล มาที่ ฝ่ายวางแผนการลงทุนอิสระ บลจ.ไทยพาณิชย์ อีเมล : am_support.scbam@scb.co.th

2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาทำการ 08.30 น. – 17.30 น.
คุณสาลินี สมมาตย์ โทรศัพท์ 0-2949-1672
คุณพรเพ็ญ อติรัตน์ โทรศัพท์ 0-2949-1654

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์