แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ของกองทุน SCBTMFPLUS

14 มิถุนายน 2560

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (SCBTMFPLUS) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุนดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิดหน่วยลงทุน​ ค่าธรรมเนียมเดิม*​ เปลี่ยนแปลงเป็น*​
  SCBTMFPLUS-A 0.190795 0.183250
  SCBTMFPLUS-B 0.448295 0.283250
  SCBTMFPLUS-C 0.509550 0.283250
  SCBTMFPLUS-I 0.190795 0.183250

หมายเหตุ: *อัตราค่าธรรมเนียมคิดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยรวมค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


       ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

SCBDIGI

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลบอลดิจิตอล

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLT1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

SCBLTT

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)