แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ของกองทุน SCBTMFPLUS

14 มิถุนายน 2560

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัท) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (SCBTMFPLUS) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุนดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิดหน่วยลงทุน​ ค่าธรรมเนียมเดิม*​ เปลี่ยนแปลงเป็น*​
  SCBTMFPLUS-A 0.190795 0.183250
  SCBTMFPLUS-B 0.448295 0.283250
  SCBTMFPLUS-C 0.509550 0.283250
  SCBTMFPLUS-I 0.190795 0.183250

หมายเหตุ: *อัตราค่าธรรมเนียมคิดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยรวมค่าธรรมเนียมนายทะเบียนและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


       ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SCBAM Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBENERGY

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET
ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้