บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดเสนอขายกองทุน SCBGPLUS ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.- 1 ก.พ. 2559

26 มกราคม 2559

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส (SCBGPLUS) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มีเงินลงทุนสูง โดยลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ครั้งถัดไปเพียง 1,000 บาท ซึ่งกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว(Feeder Fund) ได้แก่ Deutsche Invest I Multi Opportunities (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) USD LDMH ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Active บริหารโดย Deutsche Asset & Wealth Management S.A. มีนโยบายสร้างผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทุน interest bearing securities และลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ที่หลากหลาย กองทุนมีขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

ทำไมต้องลงทุนในกองทุน SCBGPLUS

  • เป็นกองทุนรวมที่เน้นให้มีรายได้จากการลงทุนระหว่างทางให้นักลงทุน

  • เป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน เพราะลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก

  • กองทุนหลัก Deutsche Invest I Multi Opportunities เป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLARGEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLARGEE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

PVDFP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPINP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)