เปิดเสนอขายกองทุน SCBFF6MD7 และ SCBASF1Y36 ระหว่างวันที่ 21-27 มี.ค. 2560

21 มีนาคม 2560
  1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD7 (SCBFF6MD7)

  2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส SCBASF1Y36 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ​ (SCBASF1Y36)

 

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBS&P500-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม)