เลือกใช้ชีวิตแบบ Digital เลือกลงทุนในสิ่งที่คุ้นเคย กับ SCBDIGI

20 พฤษภาคม 2560

บลจ.ไทยพาณิชย์ ชวนนักลงทุนเลือกใช้ชีวิตแบบ Digital เลือกลงทุนในสิ่งที่คุ้นเคย กับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล (SCBDIGI) โดยเป็นกองทุน Feeder Fund เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Pictet Digital Communication : Share Class I ACC ในสกุลเงิน USD ที่มีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ให้บริการในธุรกิจ Digital Technology ให้การเสนอบริการแบบ Interactive Services ในหมวด Communications Sector ทั่วโลก

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน : สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ  
 

ข้อมูลกองทุน

SCB Global Digital Fund (SCBDIGI)

*นโยบาย :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Pictet Digital Communication (กองทุนหลัก) : Share Class I ACC ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์รวมในหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งออกโดยบริษัทที่ใช้ Digital Technology ให้การเสนอบริการ Interactive Services และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ Interactive Services ในหมวด Communications Sector ทั่วโลก

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายจ่ายเงินปันผล : กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงระดับ 6 (กองทุน Feeder Fund)

กองทุนนี้เหมาะสำหรับ :

  • เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอลนั้นยังมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้อีกมาก การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในขณะนี้ยังเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆ ของตลาดทั้งหมดเท่านั้น
  • การใช้เทคโนโลยีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ โดยสถิติที่ผ่านมาในการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า
  • กองทุนหลัก Pictet Digital Communication เป็นกองทุนประเภท Active จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS
  • จากข้อมูลในอดีตกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์ซึ่งใช้เทคโนโลยีทางดิจิตอล ซึ่งเป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่นและพิสูจน์ได้ โดยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชชี MSCI World (ดัชนี้อ้างอิงของกองทุนหลัก) มาตลอดตั้งแต่ปี 2008

*ที่มา: Pictet Asset Management และ Bloomberg ณ 31 มีนาคม 2559

เอกสารกองทุน :

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)