SCBUSHY กองทุน Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในตลาดตราสารหนี้ US เพื่อสร้าง High yield ภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ เสนอขายวันที่ 20-27 มี.ค. 2560

17 มีนาคม 2560

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (ชนิดสะสมมูลค่า) : SCBUSHY ระหว่างวันที่ 20-27 มี.ค. 2560 เป็นกองทุน Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz US Short Duration High Income Bond (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) AT (USD) Acc. ในสกุลเงิน USD ซึ่งบริหารโดย Allianz Global Investors GmbH

กองทุนหลักเน้นการสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยเปรียบเทียบกับตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น High yield ของสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ และ certificates ที่อ้างอิงกับตราสารหนี้หรือดัชนีของตราสารหนี้

โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Interest- bearing Securities) ประเภท High Yield Bond ที่ออกหรือการันตีโดยบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ หรือต้องเป็นส่วนประกอบของดัชนี the Merrill Lynch 1-3 Years BB-B US Cash Pay High Yield และไม่เกินร้อยละ 20 ใน MBS (Mortgage-backed Securities) และ ABS (Asset-backed Securities) ลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ในหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bonds) รวมทั้งไม่เกินร้อยละ 20 ในตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ เป็นต้น

กองทุนจะมี net exposure ในหน่วยลงทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน SCBUSHY อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

อนึ่ง กองทุน SCBUSHY มีความเสี่ยงที่ระดับ 6 (กองทุนตราสารหนี้) สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ลงทุนครั้งแรก 5,000 บาท และครั้งถัดไปเพียง 1,000 บาท

 

คำเตือน : กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสาร ดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน

อนึ่ง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBS&P500-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม)