บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขายทริกเกอร์ ฟันด์ SCBST555B ระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. 2559

15 สิงหาคม 2559

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ทเทรด 555 ฟันด์ บี (SCBST555B) ระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. 2559 โดยทริกเกอร์ ฟันด์ เน้นกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ อาจลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน พร้อมโอกาสทริกเกอร์รับผลตอบแทนระหว่างทาง 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี

การลงทุน : ซื้อครั้งแรก 10,000 บาท

กองทุนนี้เหมาะสำหรับ :

 • ผู้ลงทุนที่แสวงหาโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นอย่างมีเป้าหมาย โดยให้ทางผู้จัดการกองทุนบริหาร
 • ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนด้วยกลยุทธ์ตัดขาดทุน (Cut Loss) เมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลง
 • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนจากตลาดหุ้น
 • ผู้ลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้น

 ทำไมถึงควรลงทุนในกองทุน SCBST555B :

 • มีการตั้งเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจน
 • มีการนำกลยุทธ์การซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ มาบริหารความเสี่ยง ในสภาวะที่ตลาดผันผวน
 • มีการบริหารความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง เมื่อตลาดปรับตัวลงผู้จัดการกองทุนจะขาย ตัดขาดทุน (Stop loss) ทำให้ผู้ลงทุนลดความเสี่ยงในช่วงตลาดปรับตัวลงได้

 

*เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :

เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขทริกเกอร์กองทุนภายใน 1 ปีแรก

 • กรณีที่ 1 หาก ณ วันทำการใดที่มูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9.5000 บาท/หน่วย
 • กรณีที่ 2 เมื่อเข้าเงื่อนไขมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
  • ครั้งที่ 1 หากมูลค่าหน่วยลงทุน ≥ 10.50 บาท/หน่วย ณ วันทำการใด บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท)
  • ครั้งที่ 2 ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
   • หากมูลค่าหน่วยลงทุน ≥ 11.3626 บาท/หน่วย เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ ≥ 11.1486 บาท/หน่วย หรือ
   • ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ ≥ 11.1486 บาท/หน่วย
  ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

 

เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขทริกเกอร์กองทุนหลังจากระยะเวลา 1 ปี

 

 • กรณีที่ 3 หากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บลจ.ไทยพาณิชย์ จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย

  หาก ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนอัตโนมัติได้ ≥ 11.1486 บาท/หน่วย บลจ.ไทยพาณิชย์ ขอสงวนสิทธิที่จะทำการเลิกกองทุนโดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

 

ระดับความเสี่ยง :
ระดับ 5 กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนในตราสารแห่งทุน

 

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน :
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

 

คำเตือน :
ช่วง 1 ปีแรกหากกองทุนไม่ทริกเกอร์ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งการกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนที่เป็นเป้าหมาย เป็นเพียงเหตุให้มีการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายนั้น การกำหนดเป้าหมายดังกล่าว ไม่ใช่การประมาณหรือการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามมูลค่าที่กำหนด เมื่อเลิกกองทุนหรือเมื่อมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้หากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดำเนินการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้

 

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLARGEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLARGEE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

PVDFP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPINP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)