เลือกใช้ชีวิตแบบ Digital เลือกลงทุนในสิ่งที่คุ้นเคย กับ SCBDIGI เปิดเสนอขาย 21-27 มิ.ย. 2559

15 มิถุนายน 2559

บลจ.ไทยพาณิชย์ ชวนนักลงทุนเลือกใช้ชีวิตแบบ Digital เลือกลงทุนในสิ่งที่คุ้นเคย กับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล (SCBDIGI) โดยเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 21-27 2559 ซึ่งเป็นกองทุน Feeder Fund เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Pictet Digital Communication : Share Class I ACC ในสกุลเงิน USD ที่มีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ให้บริการในธุรกิจ Digital Technology ให้การเสนอบริการแบบ Interactive Services ในหมวด Communications Sector ทั่วโลก

เสนอขายครั้งแรก : วันที่ 21-27 มิ.ย. 2559
การลงทุน :ซื้อครั้งแรก 5,000 บาท / ครั้งถัดไปเพียง 1,000 บาท

ข้อมูลกองทุน

SCB Global Digital Fund (SCBDIGI)

*นโยบาย :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Pictet Digital Communication (กองทุนหลัก) : Share Class I ACC ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์รวมในหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งออกโดยบริษัทที่ใช้ Digital Technology ให้การเสนอบริการ Interactive Services และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ Interactive Services ในหมวด Communications Sector ทั่วโลก

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายจ่ายเงินปันผล : กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงระดับ 6 (กองทุน Feeder Fund)

กองทุนนี้เหมาะสำหรับ :

  • เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอลนั้นยังมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้อีกมาก การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในขณะนี้ยังเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆ ของตลาดทั้งหมดเท่านั้น
  • การใช้เทคโนโลยีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ โดยสถิติที่ผ่านมาในการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า
  • กองทุนหลัก Pictet Digital Communication เป็นกองทุนประเภท Active จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS
  • จากข้อมูลในอดีตกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์ซึ่งใช้เทคโนโลยีทางดิจิตอล ซึ่งเป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังโดดเด่นและพิสูจน์ได้ โดยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชชี MSCI World (ดัชนี้อ้างอิงของกองทุนหลัก) มาตลอดตั้งแต่ปี 2008

*ที่มา: Pictet Asset Management และ Bloomberg ณ 31 มีนาคม 2559

เอกสารกองทุน :

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)