เปิดเสนอขายกองทุน Term Fund ระหว่างวันที่ 14-20 มี.ค. 2560

14 มีนาคม 2560
  1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB5 (SCBFF3MB5)

  2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD6 (SCBFF6MD6)

  3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD7 (SCBFF1YD7)

 

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)