เปิดเสนอขายกองทุน เปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 22 (SCBGOV3M22) , เอเอส 6MW8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBASF6MW8) ระหว่างวันที่ 9 ก.ค.67 - 15 ก.ค.67 และ พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 20 (SCBGOV6M20) ระหว่างวันที่ 9 ก.ค.67 - 12 ก.ค.67

9 กรกฎาคม 2567
  1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 22 (SCBGOV3M22)
  2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBASF6MW8)
  3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 20 (SCBGOV6M20)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 3 และ 6 เดือน ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อ การลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)