บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดเสนอขายกองทุน SCBST555A ระหว่างวันที่ 16-23 ก.พ. 2559

3 กุมภาพันธ์ 2559

บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ (SCBST555A) ระหว่างวันที่ 16-23 ก.พ. 2559 โดยเป็นกองทุนรวมผสมประเภทไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ได้เต็มจำนวน

ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

กองทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนระหว่างทาง หรือทริกเกอร์ 2 ครั้งในช่วงตลาดขาขึ้น พร้อมทริกเกอร์ (Stop loss) 1 ครั้งในช่วงตลาดขาลง ภายในระยะเวลา 12 เดือน และตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกองทุนมีขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

กองทุนนี้เหมาะกับใคร?

  • กองทุนนี้ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนที่ตั้งเป้าหมายทำกำไร หรือ ทริกเกอร์ฟันด์ (trigger fund)

  • ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนกลยุทธ์ตัดขาดทุน (Stop Loss) เมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลง

  • ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนจากตลาดหุ้น

  • ผู้ลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้น

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMGHC

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)