บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดเสนอขายกองทุน SCBST555A ระหว่างวันที่ 16-23 ก.พ. 2559

3 กุมภาพันธ์ 2559

บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ (SCBST555A) ระหว่างวันที่ 16-23 ก.พ. 2559 โดยเป็นกองทุนรวมผสมประเภทไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ได้เต็มจำนวน

ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

กองทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนระหว่างทาง หรือทริกเกอร์ 2 ครั้งในช่วงตลาดขาขึ้น พร้อมทริกเกอร์ (Stop loss) 1 ครั้งในช่วงตลาดขาลง ภายในระยะเวลา 12 เดือน และตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกองทุนมีขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

กองทุนนี้เหมาะกับใคร?

  • กองทุนนี้ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนที่ตั้งเป้าหมายทำกำไร หรือ ทริกเกอร์ฟันด์ (trigger fund)

  • ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนกลยุทธ์ตัดขาดทุน (Stop Loss) เมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลง

  • ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนจากตลาดหุ้น

  • ผู้ลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้น

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)