บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดเสนอขายกองทุน SCBFF3M80, SCBTFCP6M34 และ SCBEFN1Y3 ระหว่างวันที่ 1-7 มี.ค. 2559

1 มีนาคม 2559
  1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M80 (SCBFF3M80)  
    เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในเงินฝากธนาคาร Union National Bank (UNB)-ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ธนาคาร Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า-ประเทศจีน, ธนาคาร First Gulf Bank-ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ธนาคาร China Construction Bank (CCB) สาขาฮ่องกง-ประเทศจีน และธนาคาร Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)-ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยกองทุนมีอายุโครงการ 3 เดือน และมีขนาดโครงการ 15,000 ล้านบาท

  2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M34 (SCBTFCP6M34)  
    เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกองทุนมีอายุโครงการ 6 เดือน และมีขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

  3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์ โน้ตต่างประเทศ 1Y3 (SCBEFN1Y3)  
    โดยเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายนักลงทุนที่มีเงินลงทุนสูงและที่มิใช่รายย่อย โดยลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ซึ่งกองทุนจะลงทุนใน เงินฝากธนาคาร Union National Bank (UNB)-ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ธนาคาร First Gulf Bank-ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (CLN) ที่ออกโดย Societe Generale SA. ซึ่งความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นของตราสารหนี้จะอ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารและ/หรือตราสารหนี้ของธนาคาร Emirates NBD Bank (ENBD)-ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ตราสารที่ออกโดย CIMB Bank Berhad จะอ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของรัฐบาลอินโดนีเซีย และตราสารที่ออกโดย Standard Chartered Bank (London) จะอ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของ-รัฐบาลไทย โดยกองทุนมีอายุโครงการ 1 ปี และมีขนาดโครงการ 10,000 ล้านบาท

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)