บลจ.ไทยพาณิชย์ยืนยันความมั่นใจบริหารกองทุนตราสารหนี้ในช่วงเวลาผันผวน จะไม่มีการปิดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือยืดวันชำระเงินค่าขายคืน และพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่านลูกค้าผู้ลงทุนอย่างเต็มที่

23 มีนาคม 2563

เรียน ท่านลูกค้าผู้ลงทุนทุกท่าน

 

          นับเป็นข่าวดีของตลาดตราสารหนี้ที่เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศถึงมาตรการสนับสนุนสภาพคล่องผ่านสถาบันการเงิน สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund: MMF) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily fixed income fund: Daily FI) ด้วยจุดประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม ภายใต้สถานการณ์ที่สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ตึงตัว และกลไกตลาดการเงินทำงานต่างจากปกติ โดยให้สถาบันการเงินสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม MMF และ Daily FI ที่เข้าเกณฑ์ ธปท. เพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสภาพคล่องจาก ธปท. ได้ รวมถึงยังให้สถาบันการเงินสามารถทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase agreement: Repo) กับกองทุนรวม MMF และ Daily FI และนำสินทรัพย์นั้นมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสภาพคล่องจาก ธปท. ได้อีกด้วย 

          นอกจากนี้ สำนักงาน กลต. ยังได้ร่วมสนับสนุนมาตรการนี้โดยขยายกรอบการทำธุรกรรม Repo เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งมาตรการจากทั้งสององค์กรถือเป็นมาตรการที่มาช่วยรองรับความกังวลด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมตราสารหนี้ในตลาดได้เป็นอย่างดี และน่าจะนำความมั่นคงทางด้านสภาพคล่องกลับสู่ตลาดการเงิน รวมถึงทำให้ราคาซื้อขายตราสารหนี้ลดความผันผวนลงอย่างมาก

          ด้วยความสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ มาตรการที่เข้มแข็งของภาครัฐ และการบริหารจัดการกองทุนอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านนักลงทุนตลอด 28 ปีที่ผ่านมา ทำให้ บลจ.ไทยพาณิชย์มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการกองทุนในช่วงเวลาที่ผันผวนเช่นนี้ และยืนยันว่าจะไม่มีการปิดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือยืดวันชำระเงินค่าขายคืน และพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่านลูกค้าผู้ลงทุนทุกท่านอย่างเต็มที่

          บลจ.ไทยพาณิชย์ขอยืนยันย้ำให้ผู้ลงทุกท่านมั่นใจว่า กองทุนรวม MMF และ Daily FI ทุกกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. มีการจัดสรรเงินลงทุนที่ดี กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้หลากหลายประเภท ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เน้นลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้คุณภาพดีที่ผู้ออกมีความมั่นคงสูง มีสภาพคล่องสูง และที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้

          บลจ.ไทยพาณิชย์ขอขอบพระคุณท่านนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจดูแลการลงทุนของท่านด้วยดีตลอดมา และขอยืนยันว่าจะบริหารกองทุนโดยยึดผลประโยชน์ของท่านนักลงทุนเป็นอันดับแรก ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร

 

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์