บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้า 3 รางวัลรวดกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 สะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีเยี่ยม

21 กันยายน 2563

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด คว้า 3 รางวัลเกียรติยศกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 จากการประกาศผลรางวัล Money & Banking Awards 2020 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งทั้ง 3 รางวัลนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีเยี่ยม ผ่านแนวทางการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการบริหารกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นบลจ.ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด หรือ The Most Trusted Asset Management Company โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวา) ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคารมอบรางวัลให้แก่นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ ณ สำนักงาน เมื่อเร็วๆ นี้

รางวัล Money & Banking Awards 2020 มีทั้งหมด 23 รางวัล โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 สูงสุดถึง 3 รางวัล ประกอบด้วย

  • รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารทุน หุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large)

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นทุนปันผล (SCBDV)

  • รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF)

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)

  • รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation)

ได้แก่ จากกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBWINA)

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน SCBDV และ SCBLT2 จะให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยง โดยเน้นหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ มั่นคง ไม่แปรผันไปตามสภาวะตลาด (Defensive) เป็นหุ้นที่มีคุณภาพ ความผันผวนของผลกำไรต่ำ ฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดที่แข็งแรง รวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง และธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวในช่วงหลังโควิด-19 รวมถึงลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร ที่ได้รับแรงกดดันจากนโยบายพยุงเศรษฐกิจจากภาครัฐ และหาจังหวะการลงทุนโดยพิจารณาถึงโอกาสเติบโตในอนาคต และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 

ส่วนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน SCBWIN เน้นการสร้างรายได้ระหว่างทาง (income) โดยลงทุนทั่วโลกทั้งในตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพย์ทางเลือก เช่น อสังหาริมทรัพย์ โดยมีการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมให้ไม่เกินความเสี่ยงของตราสารหนี้ 50% และตราสารทุน 50%

การจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards นับเป็นปีที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ทั้งยังก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศ และสังคมส่วนรวม สำหรับปีนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ LIVE ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊กการเงินธนาคาร และเว็บไซต์การเงินธนาคาร เพื่อให้สอดรับกับยุค New Normal โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร พร้อมผู้บริหาร เดินทางเข้ามอบรางวัล โดยมีผู้บริหาร ผู้จัดการกองทุน และพนักงานร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงาน บลจ.ไทยพาณิชย์