บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้า 2 รางวัลรวด Best Innovative Company และ Outstanding Asset Management Company จากงาน SET Awards 2021

4 พฤศจิกายน 2564

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง คว้า 2 รางวัล จาก SET Awards 2021 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

         รางวัล Best Innovative Company รางวัลสูงสุดในกลุ่มนวัตกรรมของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แสดงให้เห็นถึงการนำนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ มาเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยการนำ AI และ Machine Learning เข้ามาผสานกับการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนจำนวนมากให้กระบวนการลงทุนมีความแม่นยำในการสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง บลจ. ยังมีกระบวนการการลงทุนที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ทั้งในส่วนการสร้างพอร์ตการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง โดยยึดหลักความรอบคอบระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

         รางวัล Outstanding Asset Management Company สะท้อนถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีเยี่ยม ผ่านแนวทางการบริหารกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างยั่งยืน  โดย บลจ. ยังคงมุ่งที่จะนำเสนอนวัตกรรมการลงทุนใหม่และหลากหลายให้กับนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมจัดการลงทุนที่จะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อการเป็น “บริษัทจัดการลงทุนที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและได้รับความไว้วางใจสูงสุด”

         ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน