“SCBAM อาสาทำดี เพื่อสิ่งแวดล้อม” ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ฯ จ.สมุทรปราการ

20 ตุลาคม 2558

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนภายใต้โครงการ “SCBAM อาสาทำดี เพื่อสิ่งแวดล้อม” ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ

 

กิจกรรมนี้นำโดย คุณสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานจิตอาสา โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เป็นผู้ให้ความรู้ แนะนำวิธีการปลูกป่าชายเลน และนำทีมเข้าสู่พื้นที่ปลูกจริง เพื่อส่งเสริมจิตอาสารวมถึงสำนึกรักษ์ธรรมชาติ สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงาน บลจ.ไทยพาณิชย์ อีกทางหนึ่งด้วย