ทิศทางการลงทุนและเทคนิคการบริหารเงินเพื่อชีวิตเกษียณสุข

25 กันยายน 2558

“ชีวิตที่สมดุล ด้วยการวางแผนทางการเงิน”

การวางแผนการเงินคือ การประมาณรายรับ รายจ่าย การออมและการลงทุน ได้อย่างเหมาะสมและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการใช้ชีวิต