บลจ.ไทยพาณิชย์จัดรายการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. ถึง 29 ก.ย. 2560 นี้

16 สิงหาคม 2560

บลจ.ไทยพาณิชย์จัดรายการส่งเสริมการขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)  เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. ถึง 29 ก.ย. 2560 นี้

เมื่อลงในกองทุน  SCBSET สะสมตั้งแต่สองร้อยล้านบาทขึ้นไปเพิ่มค่าด้วย Fund Back มูลค่ารวมสูงสุด 800,000 บาท