บลจ.ไทยพาณิชย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Point to Invest” มิติใหม่เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นหน่วยลงทุน

13 พฤศจิกายน 2563

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 16 ผู้ให้บริการทางการเงิน ได้แก่ บลจ. ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทบัตรเครดิต ได้เปิดตัวโครงการ “Point to Invest” ทางเลือกใหม่ เปลี่ยนคะแนนสะสมบัตรเครดิตเป็นกองทุนรวม เพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่ง ให้การลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายและใกล้ตัว ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

         

          โดยมีคุณอาชวิณ อัศวโภคิน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และคุณอิทธิพันธ์ เจียกเจิม (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย Investment Product ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมการลงทุนเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยอีกทางหนึ่ง โดยปัจจุบันประเทศไทยมีบัญชีผู้ถือบัตรเครดิตกว่า 24 ล้านบัญชี และในปี 2562 มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมกว่า 2.2 ล้านล้านบาท(1) คิดเป็นคะแนนสะสมที่มีมูลค่ากว่า 8 พันล้านบาท(2) ดังนั้น การเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินลงทุนถือเป็นทางเลือกที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือบัตรเครดิตได้อีกทางหนึ่ง  

 หมายเหตุ

1 ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 คำนวณโดยมีสมมติฐานมูลค่าการใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน และ 1,000 คะแนน มีมูลค่าคิดเป็น 100 บาท