การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ของ บลจ. ไทยพาณิชย์

ภาพรวมการบริการกองทุนส่วนบุคคล
ของ บลจ.ไทยพาณิชย์

ในธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ครองส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 42.5 ของอุตสาหกรรมธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 361,902 ล้านบาท

โดยให้บริการกับลูกค้าสถาบันในหลากหลายธุรกิจ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ธุรกิจประกัน มูลนิธิ สหกรณ์ออมทรัพย์ และ บริษัทเอกชนต่างๆ ตลอดจนลูกค้าบุคคลธรรมดา

ประเภทลูกค้าและรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล

 • ลูกค้าบุคคล / สถาบัน เงินลงทุนเริ่มต้น 10 ล้านบาท

 • ลูกค้าสถาบัน เงินลงทุนเริ่มต้น 100 ล้านบาท

การให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

 • บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมายลงทุนภายใต้นโยบายการลงทุนและ ข้อจำกัดการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

 • บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด มีเจ้าหน้าที่การตลาดดูแลลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ ทำหน้าที่แนะนำการลงทุน ประสานงานอำนวย ความสะดวกให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดส่งรายงานการจัดการกองทุนส่วนบุคคลประจำเดือนให้กับลูกค้า ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงาน รายงานแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ รายงานการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ และรายงานงบการเงิน สำหรับลูกค้าสถาบัน เป็นต้น
 • บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ติดต่อ/เข้าพบลูกค้า เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและแนวทางการบริหารเงินลงทุนในอนาคต

   

ประเภทความเสี่ยงของผู้ลงทุน

กรณีแบ่งตามระดับความทนต่อความเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เบื้องต้น ดังนี้

 • Conservative Investor: สามารถทนต่อความเสี่ยงได้ต่ำ ยอมรับความเสี่ยงได้ในสัดส่วนเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
 • Moderate Investor: สามารถทนต่อความเสี่ยงได้ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยงได้ในสัดส่วนเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
 • Aggressive Investor: สามารถทนต่อความเสี่ยงได้สูง โดยคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงมากขึ้น

รูปแบบการลงทุน

บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด จะออกแบบพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงและข้อจำกัดในการลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งรูปแบบการจัดสรรพอร์ตการลงทุนมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับขนาดสินทรัพย์ และนโยบายลงทุนที่ลูกค้าเลือก

สิทธิประโยชน์

 • บริการให้คำปรึกษา: มีเจ้าหน้าที่การตลาดดูแลเป็นการเฉพาะ คอยให้คำปรึกษา แนะนำการลงทุน และคอยประสานงานอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง
 • บริการให้ความรู้: จัดให้มีกิจกรรมการสัมมนาสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน การให้ข้อมูลด้านการลงทุนในตราสารทางเลือกใหม่ๆ ตลอดจนการเข้าร่วมจัดอบรมให้กับบุคลากรของสถาบัน เพื่อให้ผู้ลงทุนและบุคลากรของสถาบันได้เพิ่มพูนความรู้ และเข้าถึงช่องทางการลงทุนที่หลากหลายขึ้น
 • บริการเสริมพิเศษ: จัดให้มีบริการเสริมพิเศษแบบครบวงจรจากบริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (SCB Group) สำหรับนักลงทุน หรือบุคลากรของสถาบัน อาทิ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ(EIC), โครงการสินเชื่อต่างๆ, ประกันภัยและประกันชีวิต

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพื่อรับประสบการณ์การลงทุนสุดพิเศษ ผ่าน SCBAM Call Center หรือ ส่งอีเมลมายัง กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน email: am_inst.scbam@scb.co.th