ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

4 ตุลาคม 2558
  1. ทักษะความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุน

  2. ความพร้อมของเงินลงทุน

  3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการลงทุน

  4. อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

  5. ลักษณะและระยะเวลาของการลงทุน

  6. รายละเอียดและข้อจำกัดทางภาษี

  7. ระยะเวลาที่ต้องการผลตอบแทน

  8. ข้อจำกัดและข้อยกเว้นของท่าน