นโยบายการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

4 ตุลาคม 2558
  1. นโยบายการลงทุนประเภท ตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ และตราสารหนี้อื่นๆ ยกเว้นตราสารทุน เป็นนโยบายที่มีความเสี่ยงต่ำ

  2. นโยบายการลงทุนประเภท แบบผสม (Balance Fund) ระหว่าง ตราสารหนี้ ตราสารทุน และ/หรือตราสารอนุพันธ์ โดยจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนตามระดับ การยอมรับความเสี่ยงของลูกค้า

  3. นโยบายการลงทุนประเภท ผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) ระหว่าง ตราสารหนี้ตราสารทุน และ/หรือตราสารอนุพันธ์ โดยจะไม่มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนแต่อย่างใด โดยการจัดสรรเงินลงทุนระหว่างตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

  4. นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน (Equity Fund) มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เป็นต้น