องค์ประกอบของกองทุนส่วนบุคคลเป็นอย่างไร

3 ตุลาคม 2558

องค์ประกอบมีทั้งหมดดังนี้

  1. ผู้ลงทุน เป็นเจ้าของและมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของตนมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลของบริษัทจัดการและ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่บริษัทจัดการส่งให้

  2. บริษัทจัดการ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังมีบุคลากรพร้อม มีระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำการลงทุนตามนโยบายที่กำหนดร่วมกับผู้ลงทุน จัดทำรายงาน ประจำเดือน และดูแลให้กระบวนการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ผู้รับฝากทรัพย์สิน เป็นสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ ทำหน้าที่รับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลตามรายบัญชี

  4. ผู้สอบบัญชีกองทุนส่วนบุคคล จะมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดในกรณีที่ผู้ลงทุน ต้องการให้มีผู้สอบบัญชี ตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารอื่นๆ

  5. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน มีบริษัทจัดการลงทุนทุกบริษัทเป็นสมาชิกโดยกำหนด มาตรฐาน การปฏิบัติงานที่ดี

  6. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นหน่วยงานของภาครัฐ ตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  7. เจ้าหน้าที่การตลาด ทำการดูแลกองทุนของลูกค้าเฉพาะราย สนับสนุนด้านข้อมูลให้แก่ ลูกค้า และประสานงานกับผู้จัดการกองทุน เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำ การลงทุนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

  8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลงทุน ดูแลการจัดทำ และนำส่งรายงานการลงทุนทุกเดือน หรือตามความประสงค์ของลูกค้า ซึ่งรายงานดังกล่าวจะชี้แจงรายละเอียด ในเรื่องมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ผลการดำเนินงาน สถานการณ์ลงทุน การถือครองหลักทรัพย์และรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงความเป็นไปของกองทุนของตน

  9. ผู้จัดการกองทุน ดูแลบริหารกองทุน ติดตามสภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน สรุปผลการ ดำเนินงานที่ผ่านมา และกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่จะดำเนินการต่อไป