ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่วนบุคคล

2 ตุลาคม 2558
  1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ขึ้นกับขนาดกองทุนและนโยบายการลงทุนของลูกค้า

  2. ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ขึ้นกับขนาดกองทุนและสถาบันที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ