Worldwide Wealth by SCBAM : เรื่องของธุรกิจอสังหาฯ กับการเพิ่มระดับมาตรฐานสากล

12 กรกฎาคม 2566

         ปัจจุบันโลกของเราต้องเผชิญกับการเผาผลาญพลังงานอย่างสิ้นเปลือง ทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรอบตัวถูกทำร้ายมากขึ้น โดยฉพาะด้านการก่อสร้างอาคาร ที่ในมุมของนักวิชาชีพ สถาปนิก และวิศวกร ต่างมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีการพัฒนาและสร้างแนวคิดเรื่อง “Green Building” หรือ “อาคารเขียว” ซึ่งเป็นการสร้างและการใช้อาคารที่สามารถควบคู่ไปกับการรักษ์โลกได้นั่นเอง

         หากย้อนกลับไปถึงต้นกำเนิดของ Green Building ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับสากล จะมีรูปแบบของมาตรฐานอาคารอยู่ 4 ประเภทด้วยกัน คือ

  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกริเริ่มขึ้นในปี 2536  โดยเป็นการประเมินอาคารที่คำนึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งถูกออกแบบโดย สภาอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา (USGBC : U.S. Green Building Council)  เป็นเกณฑ์ที่ถูกใช้ในวงกว้างและครอบคลุมอาคารหลายประเภทไปจนถึงระดับเมือง โดยมีกำหนดเกณฑ์การประเมินหลักที่สำคัญ เช่น ที่ตั้งของอาคารต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรการลดการใช้น้ำและพลังงานภายในอาคาร การเลือกใช้วัสดุในอาคารและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร เป็นต้น
  • WELL Building Standard เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เริ่มขึ้นจากประเทศแคนาดา ซึ่งจัดตั้งโดยได้รับความร่วมมือกับกลุ่มผู้พัฒนามาตรฐาน LEED จากสหรัฐอเมริกา และก่อตั้งสถาบัน IWBI (International WELL Building Institute) ซึ่งเป็นมาตรฐานแรกของโลกที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการอยู่อาศัยของผู้ใช้อาคาร เพื่อให้สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ ซึ่งจะมีเกณฑ์การพัฒนาหลัก เช่น คุณภาพอากาศภายในอาคาร คุณภาพน้ำที่ใช้บริโภค แสงสว่าง และการสุนทรียภาพภายในอาคาร เป็นต้น
  • Fitwel เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกริเริ่มในปี 2555 โดย กรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (CDC) และดำเนินการโดย Center for Active Design (CfAD) ซึ่งเป็นองค์กรตรวจประเมินและจัดอันดับอาคารเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตผู้ใช้งาน ด้วยเป้าหมายให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคของผู้ใช้อาคาร ซึ่งเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยและอาจส่งผลกระทบให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่ดีได้ไม่เต็มที่ โดยมาตรการของ Fitwel นี้ จะให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้งานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อลดอัตราการป่วยและขาดงานจากปัญหาสุขภาพ (Reduce Morbidity and Absenteeism) เช่น การส่งเสริมกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกาย (Physical Activity) จากการใช้บันไดขึ้น-ลงจากอาคาร เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์ออกกำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้ใช้งานปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อาชญากรรม และการติดเชื้อ (Promote Occupant Safety) เช่น การเพิ่มแสงสว่างในจุดสุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมและแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Procedures) โดยการออกแบบอาคารต้องเป็นมิตรต่อการใช้งานของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คุณแม่ตั้งครรภ์ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และสามารถเข้าถึงพื้นที่ธรรมชาติ เสริมสร้างให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และความสัมพันธ์โดยรอบกับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้โครงการสามารถส่งต่อประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชมใกล้เคียงได้
  • TREES – NC (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability for New Construction and Major Renovation) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เริ่มขึ้นเมื่อต้นปี 2552 โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดตั้ง “มูลนิธิอาคารเขียวไทย”  ขึ้นเพื่อเป็น จุดเริ่มต้นของการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้แนวคิดเรื่องอาคารเขียวในประเทศไทยเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด  ซึ่งการกำหนดมาตรฐานนี้ ตั้งเพื่อให้ตรงกับสภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรมและบริบทของประเทศไทย ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมของไทย และเป็นจุดเริ่มต้นที่มุ่งเน้นการประเมินโครงการอาคารสาธารณะที่จะสร้างขึ้นใหม่ หรือมีการปรับปรุงอาคาร ซึ่งในอนาคตอันใกล้ สถาบันอาคารเขียว มีเป้าหมายที่จะออกหลักเกณฑ์สำหรับบ้านพักและที่อยู่อาศัย เพื่อให้อาคารทุกประเภทมีโอกาสที่จะเป็นอาคารเขียว ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป


         นอกจากเกณฑ์มาตรฐานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็ยังมีมาตรฐานอื่นๆ ที่หลายประเทศตั้งเกณฑ์เพื่อใช้ประเมิน เช่น มาตรฐาน DGNB ของประเทศเยอรมัน หรือมาตรฐาน GREEN MARK ของประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น   ที่ซึ่งเจ้าของอาคารพึงต้องประเมินตนเอง ทั้งในด้าน สภาพและที่ตั้งอาคาร   ประเภทธุรกิจ  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  เพื่อวางแผนงบประมาณดำเนินการเพื่อเพิ่มระดับมาตรฐานของอาคารให้ก้าวทันโลกสากลที่ใส่ใจผู้อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเพื่อรักษาอำนาจในการแข่งขันของการให้บริการ  ที่จะสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ทั้งด้านผลการดำเนินงาน สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมได้

 

โดย  คุณณรงค์ศักดิ์  ปลอดมีชัย​
        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด​