SCBAM Market Insight : รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 17-21 ก.ค. 2560

17 กรกฎาคม 2560

“ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น หลังประธาน Fed ไม่ส่งสัญญาณรีบขึ้นดอกเบี้ย” 

นักลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวังการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ระยะยาวมากขึ้น หลังจาก Fed มีการย้ำถึงการลดงบดุลและขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้ ทั้งนี้ แนะนำให้ระมัดระวังตลาดหุ้นที่มีความเสี่ยงจากการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เช่น ตลาดหุ้น H-share และตลาดที่เงินทุนต่างชาติไหลเข้าสะสมในระดับสูง เช่น อินเดีย เป็นต้น

กลยุทธ์การลงทุน : เน้นลงทุนในหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว โดยเพิ่มความระมัดระวังการลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่และตราสารหนี้ระยะยาว