SCBAM Market Insight : รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 16 - 17 ก.ย. 2564

16 กันยายน 2564

“ปรับคำแนะนำจากชะลอการลงทุนเป็นคงน้ำหนักการลงทุนในน้ำมัน”

SCBAM Market Insight : รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 16 - 17 ก.ย. 2564