SCBAM Market Insight : รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2561

13 กุมภาพันธ์ 2561

“เข้าลงทุนในตลาดที่ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง”  

         การปรับตัวลงของตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาจากความกังวลของนักลงทุนต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ FED เป็นโอกาสอันดีให้ทยอยเข้าสะสม เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจยังคงสนับสนุนผลระกอบการบริษัทจดทะเบียน โดยแนะนำให้ซื้อตลาดที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง และผลประกอบการบริษัทมีแนวโน้มขยายตัวสูง เช่น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ, ไทย, จีน H-share, และญี่ปุ่น

        อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ชะลอการลงทุนในน้ำมัน จากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นให้นักลงทุนขายทำกำไร เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การลงทุน : ซื้อตลาดที่ปรับตัวลงแต่ปัจจัยพื้นฐานยังดี เช่น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ, ไทย, จีน H-share และญี่ปุ่น