SCBAM Market Insight : รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561

12 กุมภาพันธ์ 2561

“ตลาดหุ้นปรับตัวลงจากความกังวล FED ขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด”  

การปรับตัวลงของตลาดหุ้นทั่วโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากความกังวลของนักลงทุนต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ FED เป็นโอกาสให้ทยอยเข้าสะสม เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจยังคงสนับสนุนผลระกอบการบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวแข็งแกร่งจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

        อย่างไรก็ตาม ยังไม่แนะนำให้นักลงทุนเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวดี ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจนำไปสู่การเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อตราสารหนี้ระยะยาว และแนะนำให้ชะลอการลงทุนในน้ำมัน จากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นให้นักลงทุนขายทำกำไร เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การลงทุน : เน้นลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และชะลอการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว และน้ำมัน