SCBAM Market Insight : รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 11-15 มิ.ย. 2561

11 มิถุนายน 2561

“ดัชนี PMI สหรัฐฯ และจีนปรับตัวดีขึ้น สนับสนุนการส่งออกตลาดเกิดใหม่”  

แนะนำให้นักลงทุนเพิ่มการลงทุนในหุ้นประเทศที่มีสัดส่วนการส่งออกในระดับสูง เช่น เกาหลีและไทย จากดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และจีนที่ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนถึงความต้องการๆนำเข้าสินค้า เป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจประเทศที่เน้นการส่งออก

          และแนะนำให้ทยอยสะสมหุ้นยุโรปหลังจากพรรคการเมืองอิตาลีมีท่าทีประณีประนอมต่อกันมากขึ้น ทำให้โอกาสที่จะสามารถตั้งรัฐบาลใหม่มีมากขึ้น และลดความไม่แน่นอนทางการเมือง

กลยุทธ์การลงทุน : ซื้อหุ้นไทย ทยอยสะสมหุ้นเกาหลีและยุโรป