SCBAM Market Insight : รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 11-15 มี.ค. 2562

11 มีนาคม 2562

“จับตาการประชุมเรื่อง Brexit”  

          ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มมีความผันผวน จากการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ (GDP) รวมถึงอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนั้นในการประชุมมีมติที่จะคงนโยบายการเงินเดิมพร้อมกับตัดสินใจส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และ ECB ยังออกโครงการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับธนาคารพาณิชย์ (TLTRO3) เพื่อหนุนเศรษฐกิจเพิ่มเติม

           อย่างไรก็ตามการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลจีนมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอีกครั้ง โดยการใช้มาตรการลดภาษีบุคคล การเพิ่มเพดานภาษีส่วนบุคคล การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม และการลดภาษีนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลเชิงบวกกับตลาดหุ้นทั่วโลก         

          ส่วนการประชุม Brexit ยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตามองโดยวันที่ 12 มีนาคมจะมีการยื่นอนุมัติข้อตกลง Brexit อีกครั้ง ซึ่งอาจมีแนวโน้มที่จะไม่ผ่านการอนุมัติ ทำให้มีโอกาสเลื่อนการใช้มาตรา 50 เพื่อขยายระยะเวลาสำหรับกระบวนการแยกตัวออกจาก EU

กลยุทธ์การลงทุน : เพิ่มน้ำหนักการลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)