SCBAM Market Insight : รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 9-13 ก.ค. 2561

9 กรกฎาคม 2561

“จับตาสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่เริ่มรุนแรงขึ้น”  

    แนะนำให้ชะลอการลงทุนในประเทศที่สหรัฐฯ มีการค้าขาดดุลด้วยสูง เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ทำให้ประเทศเหล่านี้เป็นเป้าหมายของการตั้งกำแพงภาษีจากสหรัฐฯ ตามนโยบาย American First ของโดนัลด์ ทรัมป์ และแนะนำให้ลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ไทยเพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศต่างๆ

กลยุทธ์การลงทุน : ชะลอการลงทุนในตลาดหุ้นจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี และเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ไทย

สำหรับตลาดอื่นๆ ยังคงมีมุมมองตามฉบับก่อนหน้า คลิก