Investment Compass : Opportunities from Market Seasonality

11 กันยายน 2566

Outlook

  • Higher for Longer ท่าทีของประธาน Fed ล่าสุดในการประชุมที่ Jackson Hole ยังเน้นย้ำการควบคุมเงินเฟ้อให้ลงมาสู่ระดับเป้าหมาย ถึงแม้แนวโน้มเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงมาต่อเนื่องถือเป็นสัญญาณที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ Fed กลับทิศนโยบายในระยะเวลาอันใกล้ สะท้อนแนวโน้มดอกเบี้ยอาจใกล้ถึงจุดสูงสุด แต่จะทรงตัวระดับสูงลากยาวต่อไป (Higher for Longer) ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของภาคเอกชนและเศรษฐกิจภาพรวมชะลอตัวลง
  • Low season = Opportunity สถิติในอดีตบ่งชี้โอกาสที่ตลาดหุ้นโลกจะปรับตัวลงในเดือน ก.ย. อย่างไรก็ตาม ปัจจัยมหภาคและปัจจัยพื้นฐานยังคงสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นระยะกลาง 3 เดือนข้างหน้า ดังนั้น การปรับตัวลงมาถือเป็นโอกาสในการเลือกกลุ่มเข้าทยอยสะสม

Strategy

          หากตลาดหุ้นพักฐาน เราแนะนำแบ่งไม้ทยอยสะสมในกลุ่มหุ้นดังต่อไปนี้

  • Quality/ Big Tech กลุ่มหุ้นคุณภาพสูงที่มีกระแสเงินสดดี, หนี้สินน้อยและกำไรเติบโตสม่ำเสมอจะสามารถทนทานได้ดีในสภาวะ “Higher for longer” รวมถึงวัฏจักรดอกเบี้ยใกล้จุดสูงสุดและปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ
  • Asia (S.Korea/ Vietnam/ Thailand) หากค่าเงิน Dollar เริ่มอ่อนค่าลงหนุนกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าเอเชีย คาดว่าตลาดหุ้นเกาหลีใต้, ไทยและเวียดนามน่าจะจูงใจต่างชาติ หลังเห็นสัญญาณกลับตัวดีขึ้นในแต่ละประเทศ
  • Thematic (AI Boom/ EV) เราคาดว่าทั้งธีม AI และ EV จะยังสามารถเติบโตระดับสูงในระยะข้างหน้าจากความต้องการที่แข็งแกร่งและปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ยังสนับสนุนสวนภาพการเติบโตเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวลง

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้จาก Link ด้านล่างนี้

           ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวน ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777  www.scbam.com