คุยเฟื่องเรื่องกองทุน : เมษายนนี้ พร้อมเข้าประชุม AGM กองทุน Property Fund, Infrastructure Fund และ REIT

12 เมษายน 2565

         ฤดูกาลประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้มาถึงในเดือนเมษายนนี้   หลังจากที่ปี 2563 และ 2564  กองทุนกองทรัสต์ส่วนใหญ่ปรับมาใช้วิธีส่งรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำถามมายังบริษัทจัดการ หรือผู้จัดการกองทรัสต์  ตามมาตรการรักษาระยะห่างเนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19

         ในปี 2565 นี้  สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน/ทรัสต์ (AGM) โดยเลือกรูปแบบ Physical หรือ e-meeting ก็ได้นั้น เพื่อให้เป็นช่องทางสื่อสารกับผู้ลงทุน ให้สามารถซักถามข้อมูลกองทุนรวม/ทรัสต์ เพิ่มเติม (two-way communication) รวมทั้งเปิดโอกาสให้กองทุน/ ทรัสต์ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ลงทุน  ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียน

         ข้อมูลที่สำคัญที่บริษัทจดทะเบียน และกองทุนรวม/ กองทรัสต์ นำเสนอต่อที่ประชุม AGM ได้แก่ ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาที่ทุกประเทศต้องฝ่าฟันกับวิกฤตการแพร่ระบาด COVID-19  และด้วยกฎเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้การลงทุนประเภทนี้มีการส่งต่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้ผู้ลงทุน  จึงกำหนดให้ Property Fund, IFF และ REIT จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว  ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ บริษัทจัดการหรือผู้จัดการกองทรัสต์ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในการประชุม AGM   

         สำหรับการจ่ายเงินปันผล หรือประโยชน์ตอบแทนในปี 2564  ซึ่งภาคธุรกิจยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจาก COVID-19  รวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้ขยายระยะเวลาผ่อนผันให้กองทุนรวม/ กองทรัสต์ สามารถนำผลต่างระหว่างรายได้ค่าเช่าค้างรับ และรายได้ที่เกี่ยวเนื่องจากการให้เช่าค้างรับ ในรอบปีบัญชีก่อนหน้ากับรอบปีบัญชีปัจจุบัน มาเป็นรายการปรับปรุงกำไรสุทธิ เช่นเดียวกับที่อนุญาตให้ทำได้ในปี 2563    ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้ในปี 2564  กองทุนรวม/ กองทรัสต์  บางกองต้องมีการเปิดเผยในที่ประชุม AGM ถึงสาเหตุที่ยังไม่มีสถานะเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลตามที่กฎเกณฑ์กำหนดไว้  อย่างไรก็ตาม  หากในอนาคตเมื่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น  ผู้ประกอบการ ผู้เช่า แข็งแรงมากขึ้น  กองทุนรวม/ กองทรัสต์ ก็สามารถนำเงินรายได้ค่าเช้าคงค้างที่ได้รับชำระมาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในปีถัดๆ ไปครับ   ทั้งนี้การไม่สามารถจ่ายเงินปันผลตามเกณฑ์อาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากจำนวนค่าเช่าค้างรับรอเรียกเก็บเพียงอย่างเดียว   ดังนั้นจึงขอแนะนำท่านผู้ถือหน่วยศึกษาข้อมูลที่บริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทรัสต์เปิดเผยไว้ในเอกสารการประชุม AGM


         สำหรับวาระการประชุม AGM ที่จะมีขึ้นในปี 2565  ได้แก่ 

1. เพื่อให้ผู้ถือหน่วยการรับทราบผลการดำเนินงานปี 2564   

2. เพื่อรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564  

3. เพื่อรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล/จ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2564

4. เพื่อรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

5. วาระขออนุมัติ หรือวาระอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการ/ ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำเสนอ

         ดังนั้น จากช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่กองทุนรวม/ กองทรัสต์ ห่ายหายจากการจัดประชุม AGM แบบ two-way communication    ในปี 2565 นี้   ท่านผู้ถือหน่วยสามารถติดตามกำหนดการประชุม AGM ที่กองทุนรวม/ กองทรัสต์  ประกาศผ่านเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหน่วย   สำหรับการประชุมแบบ e-meeting  จะมีขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านเข้าประชุมจากบริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทรัสต์  จึงขอเชิญผู้ถือหน่วยพิจารณาข้อมูล และศึกษาวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้า  เพื่อเข้าร่วมประชุมรวมถึงให้คำแนะนำต่างๆ แก่บริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทรัสต์ ในการประชุม AGM กันนะครับ

 

โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย​
        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร​
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด