Prospectus


หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (Prospectus) คือ เอกสารสำคัญที่บริษัทจัดการลงทุนต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนทราบ อาทิเช่น ประเภทกองทุนรวม จำนวนเงินทุนโครงการ นโยบายการลงทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น