Asset Allocation


การจัดสรรเงินลงทุนไปลงในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ ตราสารหนี้, ตราสารทุน และ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อหาผลตอบแทนที่เหมาะกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ และช่วยลดความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ เมื่อกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่างๆ