Arbitrage


การทำกำไรจากผลต่างของราคาใน 2 ตลาด คือ การซื้อสินค้าในตลาดที่ราคาถูกและขณะเดียวกันก็สั่งขายสินค้า (ประเภทและจำนวนเดียวกัน) ในตลาดที่มีราคาสูงกว่า เพื่อรับผลกำไรจากส่วนต่างของราคาใน 2 ตลาด