SET50 INDEX


ดัชนี SET50 เป็นดัชนีราคาหุ้น ที่แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง และการซื้อขายมีสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการพิจารณาเลือกหุ้นเพื่อใช้ในการคำนวณ SET50 Index ทุกๆ 6 เดือน