ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์ส เป็นสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่ตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันต้องปฏิบัติตาม คู่สัญญาของฟิวเจอร์สมี 2 ฝ่ายคือ ผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ที่ตกลงซื้อฟิวเจอร์ส เรียกว่ามีสถานะซื้อ (Long position) ผู้ที่ตกลงขายฟิวเจอร์ส เรียกว่ามีสถานะขาย (Short position) การซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส ผู้ซื้อผู้ขายไม่จำเป็นต้องถือสัญญาจนครบกำหนด แต่สามารถปิดสถานะ (Offset) เพื่อล้างภาระผูกพันก่อนได้ เช่น ผู้ลงทุนที่มีสถานะซื้อในสัญญาฟิวเจอร์สสามารถปิดสถานะได้โดยการขายสัญญาฟิวเจอร์สเดิมในจำนวนเท่าเดิม