The Thai Bond Market Association (ThaiBMA)


“สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์” ภายใต้ชื่อ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ The Thai Bond Market Association (ThaiBMA) เพื่อมุ่งเน้นและขยายบทบาทการทำหน้าที่ด้านการเป็น SRO และการเป็นศูนย์ข้อมูลตราสารหนี้