Debenture


หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ทั่วไปที่ออกโดยภาคเอกชน หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อเป็นการกู้เงินจากผู้ลงทุน และมีกำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน โดยผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท และได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวดๆ ตามอัตราที่กำหนดไว้ตลอดอายุของหุ้นกู้